Bạn đang xem: tin tuc chi dan

Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị về chỉnh đốn và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, khắc phục khiếu nại, tố cáo trên địa phận tỉnh Yên Bái.

Chỉ thị nêu rõ, trong thời gian qua, công tác tiếp công dân, khắc phục khiếu nại, tố cáo trên địa phận tỉnh Yên Bái đã có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nền nếp. Các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh đã được thụ lý, khắc phục kịp thời; một số vụ việc phức tạp kéo dài đã được tập trung rà soát, khắc phục dứt điểm, đảm bảo quyền và lợi nhuận hợp pháp của công dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tuy nhiên, tuy nhiên, công tác tiếp công dân, khắc phục khiếu nại, tố cáo vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế: Chất lượng tiếp công dân tại một số đơn vị, nhà cung cấp, địa phương chưa cao, nhất là ở cấp xã; một số vụ việc khắc phục còn để kéo dài, chưa dứt điểm; việc tiếp công dân định kỳ, đột xuất của một số Thủ trưởng một số sở, ban, nghề và Chủ tịch ủy ban nhân dân (UBND) cấp huyện, cấp xã còn chưa đầy đủ; việc tiếp nhận, xử lý, phân loại, chuyển nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân đến đơn vị, người có thẩm quyền thụ lý, khắc phục tại một số sở, ban, nghề, UBND cấp huyện, cấp xã, các phòng, ban thuộc UBND cấp huyện còn chưa khoa học; số quyết định hành chính, quyết định khắc phục khiếu nại lần đầu phải hủy bỏ, sửa đổi sau khắc phục khiếu nại lần hai vẫn còn xảy ra; công tác tổng hợp các vấn đề nổi cộm, dự đoán phát sinh khiếu nại, tố cáo còn hạn chế, chưa kịp thời.

Nguyên nhân đa số của tình trạng trên là do người đứng đầu một số địa phương, đơn vị, nhà cung cấp chưa nêu cao trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, khắc phục khiếu nại, tố cáo; một số đơn vị, địa phương chưa gắn công tác tiếp công dân với công tác khắc phục khiếu nại, tố cáo; trong quá trình xác minh chưa làm tốt công tác thu thập hồ sơ, hội thoại, dẫn tới tham mưu khắc phục vụ việc còn sai sót; công tác trao đổi thông tin giữa các đơn vị, địa phương còn hạn chế, nhất là giữa Ban Tiếp công dân tỉnh với Ban Tiếp công dân các huyện, thị, tp.

Dự đoán trong thời gian tới, tình hình khiếu nại, tố cáo sẽ tiếp tục tình tiết phức tạp, nhất là trong ngành nghề đất đai, đầu tư, xây dựng; thay đổi hình thức quản lý, di chuyển các Chợ dân sinh; cơ chế quyết sách… Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái chỉ thị: Thủ trưởng các sở, ban, nghề và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, tp, Chủ tịch UBND xã, phường, thị xã tập trung triển khai, thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Ι. CÁC NHIỆM VỤ CHUNG

1. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014, Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 và Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị, Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tiếp công dân năm 2013, Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, Luật Tố cáo năm 2018; các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, kết quả giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, Hội đồng nhân dân tỉnh và chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, khắc phục khiếu nại, tố cáo.

2. Thực hiện tốt tính năng quản lý Nhà nước, nhất là trong ngành nghề quy hoạch đất đai; thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, bồi thường trợ giúp và tái định cư; đầu tư xây dựng; thay đổi hình thức quản lý, di chuyển các Chợ dân sinh; khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường; thực hiện cơ chế quyết sách so với người có công với cách mạng, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và những người được hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách Nhà nước. Trong quá trình công bố, triển khai các đề án, dự án, quyết sách cần nhận xét thúc đẩy, dự liệu những vấn đề có thể phát sinh khiếu nại, tố cáo để chủ động điều chỉnh, xử lý theo quy định; khắc phục nhanh chóng, công khai, sáng tỏ hồ sơ thủ tục hành chính của công dân, nhất là thủ tục về đất đai, tăng mức độ ưng ý của cá nhân và tổ chức trong việc khắc phục thủ tục hành chính.

3. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ, đột xuất; gắn việc tiếp công dân với khắc phục khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tăng cường công tác hội thoại, hòa giải ngay từ khi phát sinh vụ việc. Khi xảy ra các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp hoặc nhũng vấn đề dư luận xã hội quan tâm thì người đứng đầu đơn vị phải trực tiếp gặp mặt, hội thoại với người dân, không để phát sinh thành “điểm nóng” gây phức tạp về an ninh, trật tự.

4. Tổ chức thi hành nghiêm các quyết định khắc phục khiếu nại, tổng kết nội dung tố cáo, bản án khắc phục các vụ án hành chính, tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp luật; trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc cần chủ động trao đổi với các tổ chức, cá nhân, đương sự có liên quan để tháo gờ khó khăn, vướng mắc.

5. Đẩy mạnh việc úng dụng công nghệ thông tin trong công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; update đầy đủ, đúng đắn việc tiếp công dân, xử lý và khắc phục đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Xem Thêm  Download Red Alert 2 – Game Báo Động Đỏ – Tải RA2 [100% OK] - download phan mem hack game online

II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1.Thủ trưởng các sở, ban nghề, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, tp:

α) Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ việc tiếp công dân định kỳ theo quy định và thực hiện việc tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp thiết yếu. Gửi đầy đủ Thông báo tổng kết tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất (nếu có) về UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh ngay sau thời điểm công bố. Đề xuất Thường trực, Ban Thường vụ huyện ủy, thị ủy, thành ủy khi xây dựng lịch công tác hằng tháng phải sắp đặt lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND cấp huyện.

ɓ) Tham gia các buổi tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh theo đề xuất của Ban Tiếp công dân tỉnh khi có công dân khiếu nại, tố cáo vượt cấp lên tỉnh. Trường hợp có công dân trên địa phận quản lý hoặc vụ việc thuộc thẩm quyền khắc phục khiếu kiện vượt cấp, đông người lên tỉnh và Trung ương thì Thủ trưởng các sở, ban, nghề, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, tp phải cử cán bộ có thẩm quyền tiếp công dân, vận động và mang công dân trở về địa phương để khắc phục theo quy định.

¢) Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các Thông báo tổng kết tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh; các văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; giải trình UBND tỉnh kết quả thực hiện đúng thời hạn quy định; trường hợp trong văn bản chỉ đạo, chuyển đơn, giao việc không ghi thời hạn thì thời hạn khắc phục vụ việc và giải trình thực hiện theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

{d}) Thực hiện cơ chế giải trình định kỳ hằng tháng kết quả công tác tiếp công dân, khắc phục khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; dự đoán các tình huống, vụ việc phức tạp mà công dân có thể khiếu kiện tiếp lên tỉnh và Trung ương, gợi ý phương án khắc phục (thời kỳ giải trình từ ngày 15 tháng trước đến ngày 15 tháng giải trình). Giải trình phải do Thủ trưởng các sở, ban, nghề, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, tp ký, gửi về UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh trước ngày 15 hằng tháng.

đ) Thông báo công khai và đăng tải đầy đủ lịch tiếp công dân và Tổng kết tiếp công dân định kỳ của Thủ trưởng các sở, ban, nghề, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, tp trên trang Thông tin điện tử của sở, ban, nghề, địa phương (trừ những nội dung thuộc phạm vi bảo vệ người tố cáo, bí mật Nhà nước theo quy định của pháp luật); đồng thời gửi lịch tiếp công dân của Thủ trưởng các sở, ban, nghề, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, tp tới Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Yên Bái để đăng tải rộng rãi cho Nhân dân được biết.

e) Chỉ đạo, khắc phục kịp thời, đúng thời hạn các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thấm quyền; nâng cao chất lượng khắc phục các vụ việc mới phát sinh ngay từ nền tảng, hạn chế công dân khiếu kiện vượt cấp lên tỉnh và Trung ương. Gửi đầy đủ các văn bản khắc phục khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền về UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh để tổng hợp theo dõi.

ƒ) Trường hợp công dân, tổ chức không tán thành với quyết định khắc phục khiếu nại, tiến hành khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân các cấp và được Tòa án thông báo thụ lý khắc phục vụ án thì Thủ trưởng các sở, ban, nghề, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, tp hoặc cấp phó được ủy quyền phải tham gia tố tụng nghiêm túc, đầy đủ theo đúng yêu cầu của Tòa án và quy định của Luật Tố tụng hành chính; phân phối đầy đủ, kịp thời, đúng đắn các hồ sơ, tài liệu, chúng cứ, văn bản trổ tài ý kiến của người khắc phục khiếu nại theo yêu cầu của Tòa án; tham gia đầy đủ các phiên hội thoại, xét xử tại Tòa án (trừ các trường hợp bất khả kháng) và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quyền, nghĩa vụ của đương sự theo quy định của pháp luật.

ɢ) Theo dõi, nắm chắc tình hình khiếu kiện của công dân; rà soát, tổng hợp các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phức tạp, kéo dài, tồn đọng; chủ động giải trình UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh phân tích, chỉ đạo, hướng dẫn khắc phục.

н) Chủ tịch UBND huyện, thị xã, tp quán triệt, triển khai Chỉ thị này đến các xã, phường, thị xã để thực hiện tốt việc tiếp công dân định kỳ, việc mở sổ tiếp công dân, sổ tiếp nhận và theo dõi xử lý đơn; không sắp đặt vị trí tiếp công dân chung với phòng làm việc của cán bộ, công chức xã; sắp đặt kinh phí, tổ chức các lớp, hội nghị huấn luyện, bồi dưỡng, tập huấn, tuyên truyền, thông dụng, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, công chức và nhân dân trên địa phận.

ƙ) Phụ trách trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả khắc phục khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền, nhất là so với các vụ việc bị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung quyết định, tổng kết khắc phục lần đầu.

2. Ban Tiếp công dân tỉnh

Xem Thêm  Tại Ảnh Đại Diện Nhà Có Tang Khi Người Thân Mất, Ảnh Nền Đen, Trắng Để Tang Khi Người Thân Mất - hình đen để tang

α) Sắp đặt công chức tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân và Quy chế tiếp công dân

ɓ) Xây dựng plan tiếp công dân định kỳ hằng tháng của Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó gợi ý các đơn vị phối hợp tiếp công dân; dự kiến phương án tiếp và trả lời công dân.

¢) Thông báo tổng kết tiếp công dân định kỳ hàng tháng của Chủ tịch UBND tỉnh để các đơn vị, tổ chức thực hiện và thông báo cho công dân được biết.

{d}) Đôn đốc các sở, ban, nghề, UBND huyện, thị xã, tp thực hiện nghiêm túc Thông báo tổng kết tiếp công dân, các văn bản, ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác xử lý đơn, khắc phục khiếu nại, tố cáo.

e) Chủ động phối phù hợp với Thanh tra tỉnh xây dụng chương trình xác minh, thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, khắc phục khiếu nại, tố cáo; tổ chức các hội nghị, hội thảo chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm để nâng cao tuyệt kỹ, nghiệp vụ trong công tác tiếp công dân, khắc phục khiếu nại, tố cáo.

3. Thanh tra tỉnh

α) Chủ động đề ra các biện pháp, phương án, quy định rõ ràng và cụ thể để tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện tốt tính năng quản lý Nhà nước về công tác tiếp công dân, khắc phục khiếu nại, tố cáo trên địa phận tỉnh. Tăng cường công tác xác minh, thanh tra trách nhiệm tiếp công dân, khắc phục khiếu nại, tố cáo của người đứng đầu các sở, ban, nghề, UBND các cấp, tập trung vào các địa phận, ngành nghề phát sinh nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, những địa phương, nhà cung cấp chấp hành không nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các quyết định, tổng kết, kiến nghị của đơn vị có thẩm quyền. Đồng thời tham mưu, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉnh đốn, xử lý so với người đứng đầu các đơn vị, nhà cung cấp, địa phương có vi phạm.

ɓ) Ngoài thực hiện việc thanh tra trách nhiệm theo plan thanh tra năm đã được phê duyệt, giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối phù hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh thường xuyên tiến hành xác minh, thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác thanh tra, tiếp công dân, khắc phục khiếu nại, tố cáo; thực hiện xác minh đột xuất việc tiếp công dân định kỳ của thủ trưởng các sở, ban, nghề, Chủ tịch UBND cấp huyện; phối hợp giữa công tác xác minh với việc hướng dẫn khắc phục dứt điểm một số vụ việc tồn đọng, kéo dài, công dân khiếu kiện gay gắt phát sinh trên địa phận huyện, thị xã, tp.

¢) Phối hợp, trợ giúp Ban Tiếp công dân tỉnh trong việc tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh trong trường hợp thiết yếu.

{d}) Phối phù hợp với các sở, ban, nghề, UBND các huyện, thị xã, tp trong việc phân phối tài liệu, cử lãnh đạo, công chức tham gia các lớp, hội nghị huấn luyện, bồi dưỡng, tập huấn, tuyên truyền, thông dụng, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, công chức và nhân dân.

4. Công an tỉnh Yên Bái

α) Phân công nhà cung cấp đầu mối phụ trách trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh; chủ trì phối phù hợp với Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh và các nhà cung cấp liên quan xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh.

ɓ) Chỉ đạo các nhà cung cấp trực thuộc, Công an huyện, thị xã, tp chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình khiếu kiện của công dân đề tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có biện pháp chỉ đạo, xử lý, đảm bảo an ninh, trật tự, không để thụ động; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những đối tượng lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để quấy rối làm mất an ninh, trật tự, chống người thi hành công vụ, xâm phạm lợi nhuận của Nhà nước, quyền và lợi nhuận chính đáng của công dân.

5. Sở У tế

Phân công nhà cung cấp đầu mối để phục vụ công tác phòng chống dịch, cũng như xử lý các tình huống dị thường liên quan đến sức khỏe công dân có thể xảy ra tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh và các vị trí tiếp công dân khác khi có yêu cầu; phân phối thông tin về tên, số smartphone của nhà cung cấp đầu mối cho Ban Tiếp công dân tỉnh để chủ động liên hệ khi cần.

6. Các đơn vị phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh

Thực hiện nghiêm túc việc cử người tham gia tiếp công dân theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân và nội quy, quy chế tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh; chủ động phân tích hồ sơ vụ việc, chuẩn bị nội dung để tiếp, giải thích, trả lời so với các trường hợp công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến nội dung thuộc phạm vi, ngành nghề đơn vị theo dõi, phụ trách.

7. Các đơn vị thông tin truyền thông của tỉnh

α) Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về công tác tiếp công dân, khắc phục khiếu nại, tố cáo; tăng cường thời lượng, xây dựng chuyên mục về tiếp công dân, khắc phục khiếu nại, tố cáo để nhân dân được biết, hiểu đúng các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và việc khắc phục khiếu nại, tố cáo của đơn vị Nhà nước, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân.

Xem Thêm  Trung Quốc dừng phát sóng một vòng đấu giải Ngoại hạng Anh - giải ngoại hạng trung

ɓ) Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh đăng tải đầy đủ lịch tiếp công dân và Thông báo tổng kết tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh (trừ những nội dung thuộc phạm vi bảo vệ người tố cáo, bí mật Nhà nước theo quy định của pháp luật), lịch tiếp công dân của Thủ trưởng các sở, ban, nghề, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, tp; công khai các quyết định khắc phục khiếu nại và kết luật tố cáo của công dân theo quy định.

8. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối phù hợp với Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh phân tích, tham mưu xây dựng, bố sung tiêu chuẩn “Kết quả thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố’” vào tiêu chuẩn nhận xét, phân xếp loại mức độ hoàn thiện nhiệm vụ của các sở, ban, nghề, UBND các huyện, thị xã, tp và cá nhân người đứng đầu hằng năm.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các Sở, ban, nghề; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, tp trực tiếp chỉ đạo, tố chức thực hiện và phụ trách về kết quả thực hiện các nội dung của Chỉ thị này.

2. Giao Chánh Thanh tra tỉnh phụ trách theo dõi, đôn đốc và xác minh việc triển khai thực hiện Chỉ thị này, giải trình Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh.

Theo Cổng TTĐT tỉnh


Xem thêm những thông tin liên quan đến đề tài tin tuc chi dan

Lãnh đạo Ukraine tiết lộ tiên tiến nhất về nội tình ở Azovstal sau thời điểm kết thúc sơ tán, thề làm điều này?

alt

 • Tác giả: TV24h
 • Ngày đăng: 2022-05-08
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 4514 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: tintuc24hol tintuc

  ▶ TIN TỨC 24H ONLINE là kênh Youtube chia sẻ các nội dung tin tức, bản tin update 24h online, những nội dung tiêu khiển mê hoặc được phát sóng trên các kênh chương trình đài truyền hình, các tin tức update, chương trình truyền hình trực tiếp, chương trình thể thao, bóng đá, tiêu khiển, game show, showbiz… Với muốn update những thông tin đúng đắn và nhanh nhất trên nền tảng số cho quý vị và các bạn.

  ❤️❤️❤️ Cảm ơn các bạn đã xem video! Các bạn đừng quên nhấn vào ► Đăng Ký Kênh và biểu tượng 🔔 phía dưới góc phải của video để không bỏ lỡ những video tiên tiến nhất nhé ❤️❤️❤️

  ▶ ĐĂNG KÝ KÊNH (miễn phí) TẠI ĐÂY: http://bit.ly/2n4bWWO

  ▶ Xem những Clip mới và mê hoặc nhất:
  – Thể thao: http://bit.ly/2n3dyQt
  – An ninh ngày mới ngày hôm nay: http://bit.ly/2n6yKoT
  – Tin tức tiên tiến nhất 24h ngày hôm nay: http://bit.ly/2n197pi
  – Tin tức Công nghệ tổng hợp: http://bit.ly/2l24YAY
  – Bản tin thời sự Tổng hợp mỗi ngày: http://bit.ly/2l3JRyg
  – Vòng loại World Cup 2020 đội tuyển Việt Nam tổng hợp: http://bit.ly/2n1ddOc

  ▶ Theo dõi Kênh TIN TỨC 24H ONLINE trên:
  – Fb : https://www.facebook.com/tt24hol/
  – Twitter: https://twitter.com/tt24hol

  ▶ Fair use for news reporting (https://www.youtube.com/yt/copyright/…) and (https://en.wikipedia.org/wiki/Fair_use)

  ▶ Mọi vấn đề về video vi phạm Bản quyền (https://www.youtube.com/yt/copyright/), Quyết sách (https://www.youtube.com/t/terms),
  – Phép tắc cộng đồng (http://www.youtube.com/yt/policyandsa…) chúng tôi sẽ xóa chúng, xin liên hệ trực tiếp qua tin nhắn hộp thư online: now.tintuc@gmail.com . If there are any copyright issues with any videos posted here We will remove them, please contact our tin nhắn hộp thư online: now.tintuc@gmail.com

Tin tức, sự kiện liên quan đến Chi Dân : YouTuber Khương Dừa: ‘Đừng nên bỏ nghề để đuổi theo YouTube’

 • Tác giả: tuoitre.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 3089 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Update tin tức, sự kiện nóng nhất xung quanh vấn đề chi dan được độc giả quan tâm nhất trên Tuổi Trẻ Online

BÁO DÂN TRÍ: Tin tức VN và Thế Giới NÓNG nhất 24h

 • Tác giả: soha.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 9672 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Báo Dân trí | Tin tức VN và Thế Giới NÓNG nhất 24h qua. Tin tức tổng hợp Hot và hay nhất ngày ngày hôm nay về vấn đề chính trị, Xã Hội chỉ có tại bao DanTri.

Tin mới trong ngày update liên tục 24h

 • Tác giả: www.24h.com.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 2418 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tin tuc trong ngày 24h ngày hôm nay – Update tin mới trong ngày, tin nhanh 24h về đời sống, pháp luật, xã hội, giao thông, thời sự trong nước.

Báo tiếng Việt nhiều người xem nhất

 • Tác giả: vnexpress.net
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 7777 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: VnExpress tin tức tiên tiến nhất – Thông tin nhanh & đúng đắn được update hàng tiếng đồng hồ. Đọc báo tin tức online Việt Nam & Toàn cầu nóng nhất trong ngày về thể thao, thời sự, pháp luật, kinh doanh,…

Trang tin điện tử Online update tin tiên tiến nhất 24h qua

 • Tác giả: tintuc.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 7341 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: TinTuc.vn – Trang tin điện tử Online update tin nhanh – mới – nóng nhất diễn ra về: kinh tế, chính trị, xã hội, toàn cầu, giáo dục, thể thao, văn hóa, tiêu khiển, công nghệ tại Việt Nam và Toàn cầu trong 24h qua

Báo tin tức Thông tấn Xã Việt Nam, Tin tức thời sự

 • Tác giả: baotintuc.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 7880 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tin tức, báo tin tức – Đơn vị tạp chí của Đảng nhà nước, tin tức update thời sự, pháp luật, kinh tế, đời sống, xã hội trong nước và quốc tế.

Xem thêm các nội dung khác thuộc thể loại: Thủ Thuật Công Nghệ