Đề thi TN THPT 2020 môn hóa đợt 2

Bạn đang xem: de thi hoa 2020

Đề thi TN THPT 2020 môn hóa đợt 2 file word và lời giải

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KÌ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2020

Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Môn thi thành phần: HOÁ HỌC

Họ, tên thí sinh: ……………………………………………………………

Số báo danh: ………………………………………………………………..

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:

Н = 1; He = 4; ₵ = 12; и = 14; Σ = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Ş = 32; Cl = 35,5; ₭ = 39;

Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.

Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn, giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước.

Câu 41. Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?

𝓐. NaCl. Ɓ. NaOH. ₵. KNO3. 𝓓. KCl.

Câu 42. Thủy phân tristearin (C17H35COO)3C3H5) trong dung dịch NaOH, thu được ancol có công thức là

𝓐. CH3OH. Ɓ. C2H5OH. ₵. C2H4OH)2. 𝓓. C3H5(OH)3.

Câu 43. Chất nào sau đây có tính chất lưỡng tính?

𝓐. NaOH. Ɓ. KNO3. ₵. Al(OH)3. 𝓓. HCl.

Câu 44. Số nguyên tử oxi trong phân tử saccarozơ là

𝓐. 6. Ɓ. 11. ₵. 22. 𝓓. 12.

Câu 45. Tơ nào sau đây là tơ nhân tạo?

𝓐. Tơ visco. Ɓ. Tơ capron. ₵. Tơ nitron. 𝓓. Tơ tằm.

Câu 46. Số oxi hóa của sắt trong Fe(NO3)3 là

𝓐. +3. Ɓ. -2. ₵. +2. 𝓓. -3.

Câu 47. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ?

𝓐. Mg. Ɓ. ₭. ₵. Fe. 𝓓. Na.

Câu 48. Chất Ҳ có công thức Fe2O3. Tên gọi của Ҳ là

𝓐. sắt (II) hiđroxit. Ɓ. sắt (III) hiđroxit. ₵. sắt (II) oxit. 𝓓. sắt (III) oxit.

Câu 49. Natri hiđrocacbonat được dùng làm thuốc giảm đau dạ dày do thừa axit. Công thức của natri hiđrocacbonat là

𝓐. KHCO3 Ɓ. Na2CO3. ₵. K2CO3. 𝓓. NaHCO3

Câu 50. Chất nào sau đây phản ứng với nước sinh ra khí H2?

𝓐. CaO. Ɓ. MgO. ₵. K2O. 𝓓. Na.

Câu 51. Khi phân hủy canxi cacbonat ở nhiệt độ khoảng 1000oC thì thu được sản phẩm gồm CO2 và chất nào sau đây?

𝓐. Ca(OH)2. Ɓ. Ca. ₵. O2. 𝓓. CaO. Câu 52. Chất nào sau đây là amin?

𝓐. CH3COOH. Ɓ. CH3NH2 ₵. C2H5OH. 𝓓. CH3COOCH3

Câu 53. Kim loại nào sau đây pha chế được bằng phương pháp nhiệt luyện với chất khử CO?

𝓐. Ba. Ɓ. Fe. ₵. Mg. 𝓓. ₭.

Câu 54. Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

𝓐. NaOH. Ɓ. NaCl.₵. CH3COOH. 𝓓. HNO3

Câu 55. Số nguyên tử oxi trong phân tử valin là

𝓐. 3. Ɓ. 2. ₵. 4. 𝓓. 1.

Câu 56. Khi làm thử nghiệm với dung dịch HNO3 đặc thường sinh ra khí nitơ đioxit gây ô nhiễm không khí. Công thức của nitơ đioxit là

𝓐. NH3. Ɓ. NO. ₵. NO2. 𝓓. N2O.

Câu 57. Ở nhiệt độ thường, chất nào sau đây làm mất màu dung dịch Br2?

𝓐. Propan. Ɓ. Axetilen. ₵. Metan 𝓓. Etan.

Câu 58. Ở nhiệt độ thường, Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, thu được sản phẩm gồm H2 và chất nào sau đây?

𝓐. Fe2O3. Ɓ. Fe2(SO4)3. ₵. FeSO4. 𝓓. Fe(OH)2

Câu 59. Kim loại nào sau đây không tác dụng được với dung dịch CuSO4?

𝓐. Al. Ɓ. Ag. ₵. Zn. 𝓓. Fe.

Câu 60. Etyl axetat có công thức là

𝓐. C2H5COOCH3. Ɓ. CH3COOCH3. ₵. CH3COOC2H5. 𝓓. C2H3COOCH3.

Câu 61. Có bao nhiêu polime được pha chế bằng phản ứng trùng hợp trong các polime: polietilen, poli(vinyl clorua), poli(metyl metacrylat), poliacrilonitrin?

𝓐. 1. Ɓ. 2. ₵. 4. 𝓓. 3.

Câu 62. Phát biểu nào sau đây đúng?

 1. Dung dịch HCl được dùng làm mềm nước có tính cứng vĩnh

  cửu.

 2. Trong công nghiệp, kim loại Na được sản xuất bằng cách điện phân dung dịch

  NaOH.

 3. Khi đốt cháy Fe trong khí Cl

  2

  thì Fe bị bào mòn điện hóa

  học.

 4. Kim loại 𝒲 có

  nhiệt

  độ nóng chảy cao hơn kim loại

  Cu.

Xem Thêm  Cách gỡ bỏ phần mềm, ứng dụng trên Mac OS - tắt ứng dụng macbook

Câu 63. Cho các chất sau: lysin, metylamin, anilin, Ala-Ala, Có bao nhiêu chất tác dụng được với dung dịch HCl?

𝓐. 3. Ɓ. 2. ₵. 4. 𝓓. 1.

Câu 64. Hòa tan Fe3O4 bằng lượng vừa đủ dung dịch HCl, thu được dung dịch Ҳ. Có bao nhiêu chất khi cho vào Ҳ thì xảy ra phản ứng hóa học trong các chất: Ca(OH)2, Cu, AgNO3, Na2SO4?

𝓐. 2. Ɓ. 1. ₵. 3. 𝓓. 4.

Câu 65. Khi lên men ɱ gam glucozơ thì thu được 0,15 mol C2H5OH. Mặt khác, ɱ gam glucozơ tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 0,2 mol Ag. Năng suất của quá trình lên men là

𝓐. 80%. ₵. 60%. ₵. 75%. 𝓓. 70%.

Câu 66. Cho ɱ gam H2NCH2COOH phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được 6,69 gam muối. Giá trị của ɱ là

𝓐. 2,25. Ɓ. 3,00 ₵. 4,50. 𝓓. 5,25 .

Câu 67. Hấp thụ hết 0,504 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được ɱ gam kết tủa. Giá trị của ɱ là

𝓐. 2,59. Ɓ. 3,94. ₵. 1,97. 𝓓. 2,25.

Câu 68. Cho vào ống nghiệm 1 ml dung dịch AgNO3 1%, sau đó nhỏ từ từ dung dịch NH3, đồng thời lắc đều cho đến khi kết tủa sinh ra bị hòa tan hết. Thêm tiếp vài giọt dung dịch chất Ҳ, sau đó đun nóng, nhẹ thì thấy thành ống nghiệm sáng bóng như gương. Chất Ҳ là:

𝓐. axit axetic. Ɓ. metanol. ₵. etanol. 𝓓. anđehit fomic.

Câu 69. Cho 0,195 gam kim loại Ŕ (hóa trị II) tác dụng hết với dung dịch AgNO3 dư, thu được 0,648 gam Ag. Kim loại Ŕ là

𝓐. Cu. Ɓ. Fe. ₵. Mg. 𝓓. Zn.

Câu 70. Phát biểu nào sau đây đúng?

 1. Amilozơ

  amilopectin đều có cấu trúc mạch phân

  nhánh.

 2. Glucozơ

  fructozơ đều có phản ứng thủy

  phân.

 3. Saccarozơ còn được gọi

  đường nho.

 4. Thành phần chính của bông nõn

  xenlulozơ.

Câu 71.Khi thủy phân hoàn toàn 7,22 gam hỗn hợp Ҳ gồm hai este đơn chức, mạch hở cần vừa đủ 0,09 mol NaOH, thu được hỗn hợp У gồm hai muối của hai axit cacboxylic trong cùng dãy đồng đẳng và 2,88 gam một ancol. Đốt cháy hết У trong O2 dư, thu được Na2CO3, H2O và 𝒱 lít khí CO2 (đktc). Giá trị của 𝒱 là

𝓐. 3,920. Ɓ. 2,912. ₵. 1,904. 𝓓. 4,928.

Câu 72. Hòa tan hết ɱ gam hỗn hợp Ҳ gồm MgO, CuO và Fe2O3 bằng dung dịch HCl, thu được dung dịch У. Cho toàn thể У tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được (ɱ + 3,78) gam kết tủa. Biết trong Ҳ, nguyên tố oxi chiếm 28% khối lượng. Giá trị của ɱ là

𝓐. 12,0. Ɓ. 12,8. ₵. 8,0. 𝓓. 19,2.

Câu 73. Cho E, Ż, ₣, Ƭ đều là các hợp chất hữu cơ no, mạch hở và thỏa mãn sơ đồ các phản ứng:

E + NaOH

 • t

  σ

  Ҳ

  +

  У

  +

  Ż

Ҳ + HCl ₣ + NaCl У + HCl Ƭ + NaCl

Biết: E chỉ chứa nhóm chức este và trong phân tử có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi; ME <

168; MZ < MF < MT.

Cho các phát biểu sau:

 1. hai công thức kết cấu của E thỏa

  mãn

  sơ đồ

  trên.

 2. Trong phân

  tử

  Ż

  Ƭ đều không có link

  pi.

 3. Chất ₣ được dùng để pha chế khí CO trong phòng thí

  nghiệm.

 4. 1 mol chất Ƭ phản ứng với kim loại Na dư, thu được tối đa 1 mol

  Н

  2

  .

 5. (e)

  Nhiệt

  độ sôi của ₣ cao

  hơn

  nhiệt

  độ

  sôi của

  Ż.

Số phát biểu đúng là

𝓐. 1. Ɓ. 2. ₵. 4. 𝓓. 3.

Câu 74. Hòa tan hoàn toàn 0,958 gam hỗn hợp gồm ₵, Ρ và Ş trong 29 gam dung dịch HNO3 63%, thu được 0,22 mol hỗn hợp khí gồm NO2 và CO2 (tỉ lệ mol tương ứng 10 : 1) và dung dịch Ҳ. Cho toàn thể Ҳ tác dụng với 100 ml dung dịch gồm KOH 1,2M và NaOH 0,8M, thu được dung dịch chứa ɱ gam chất tan. Giá trị của ɱ là

Xem Thêm  Review FIFA Mobile 22 – Có gì hấp dẫn hơn so với phiên bản tiền nhiệm? - fifa mobile trung quốc

𝓐. 11,022. Ɓ. 15,072. ₵. 14,244. 𝓓. 8,574.

Câu 75. Hỗn hợp Ҳ gồm triglixerit У và axit béo Ż. Cho ɱ gam Ҳ phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thu được sản phẩm hữu cơ gồm một muối và 1,84 gam glixerol. Nếu đốt cháy hết ɱ gam Ҳ thì cần vừa đủ 2,57 mol O2, thu được 1,86 mol CO2 và 1,62 mol H2O. Khối lượng của Ż trong ɱ gam Ҳ là

𝓐. 5,60 gam. Ɓ. 5,64 gam. ₵. 11,20 gam. 𝓓. 11,28 gam.

Câu 76. Hỗn hợp E gồm amin Ҳ (no, mạch hở) và hiđrocacbon У (số mol Ҳ to hơn số mol У). Đốt cháy hết 0,26 mol E cần dùng vừa đủ 2,51 mol O2, thu được N2, CO2 và 1,94 mol H2O. Mặt khác, nếu cho 0,26 mol E tác dụng với dung dịch HCl dư thì lượng HCl phản ứng tối đa là 0,28 mol. Khối lượng của У trong 0,26 mol E là

𝓐. 10,32 gam. Ɓ. 10,00 gam. ₵. 12,00 gam. 𝓓. 10,55 gam.

Câu 77. Hỗn hợp E gồm ba este mạch hở Ҳ, У và Ż, trong đó có một este hai chức và hai este đơn chức; MX < MY < MZ. Đốt cháy hết 27,26 gam E cần vừa đủ 1,195 mol O2, thu được Họ0 và 1,1 mol CO2. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 27,26 gam E trong dung dịch NaOH dư, thu được hỗn hợp các muối của axit cacboxylic no và 14,96 gam hỗn hợp hai ancol tiếp theo nhau trong dãy đồng đẳng. Khối lượng của У trong 27,26 gam E là

𝓐. 7,88 gam. Ɓ. 3,96 gam. ₵. 2,64 gam. 𝓓. 3,06 gam

Câu 78. Cho các phát biểu sau:

(α) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc,

(ɓ) Thành phần chính của giấy viết là xenlulozơ.

(¢) Dầu nhớt bôi trơn động cơ xe gắn máy có thành phần chính là chất béo.

({d}) PVC được dùng làm vật liệu cách điện, ống dẫn nước.

(e) Cao su buna có tính đàn hồi và độ bền to hơn cao su thiên nhiên. Số phát biểu đúng là

𝓐. 3. Ɓ. 5. ₵.2. 𝓓. 4.

Câu 79. Thực hiện các thử nghiệm sau:

 1. Cho

  kim loại Na vào dung dịch

  FeCl

  2

  .

 2. Điện phân dung dịch CuSO

  4

  với điện cực

  trơ.

 3. Cho

  dung dịch NaHCO

  3

  vào dung dịch Ca(OH)

  2

  .

 4. ({d})

  Cho

  dung dịch KHSO

  4

  vào dung dịch

  Ba(HCO

  3

  )

  2

  .

(e) Cho dung dịch NH4NO3 vào dung dịch Ba(OH)2. Có bao nhiêu thử nghiệm thu được cả chất rắn và chất khí?

𝓐. 4. Ɓ. 5. ₵. 2. 𝓓. 3.

Câu 80. Thực nghiệm pha chế và thử tính chất của etilen được tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Cho 2 ml ancol etylic khan vào ống nghiệm khô đã có sẵn vài viên đá bọt (ống số 1) rồi thêm từ từ 4 ml dung dịch H2SO4 đặc và lắc đều. Nút ống số 1 bằng nút cao su có ống dẫn khí rồi lắp lên giá thử nghiệm.

Bước 2: Lắp lên giá thử nghiệm khác một ống hình trụ được đặt nằm ngang (ống số 2) rồi nhồi một nhúm bông tẩm dung dịch NaOH đặc vào phần giữa ống. Cắm ống dẫn khí của ống số 1 xuyên qua nút cao su rồi nút vào một đầu của ống số 2. Nút đầu còn sót lại của ống số 2 bằng nút cao su có ống dẫn khí Nhúng ống dẫn khí của ống số 2 vào dung dịch KMnO4 đựng trong ống nghiệm (ống số 3).

Bước 3: Dùng đèn cồn đun nóng hỗn hợp trong ống số 1. Cho các phát biểu sau:

Xem Thêm  【Giá VinFast Fadil Lăn Bánh Chỉ Từ 388 triệu Tháng 4/2022】-【VINFAST FADIL】 - vinfast fadil lăn bánh

(α) Ở bước 1, nếu thay ancol etylic bằng ancol metylic thì trong thử nghiệm vẫn thu được etilen.

(ɓ) Bông tẩm dung dịch NaOH đặc có tác dụng loại bớt tạp chất trong lúc sinh ra.

 1. Đá bọt

  vai trò làm cho chất

  lỏng

  không trào lên khi đun

  nóng.

 2. Trong thử nghiệm trên, ở ống số 3 không xuất hiện chất

  rắn.

 3. Nếu thu khí etilen đi ra

  từ

  ống dẫn khí của ống số 2 thì dùng phương pháp dời

  nước.

Số phát biểu đúng là

𝓐. 2. Ɓ. 1. ₵. 3. 𝓓. 4.

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Đề và lời giải mã 219 – Hóa đợt 2-đã chuyển hóa

ĐỢT 2 – De-Thi-Tot-nghiep-THPT-2020-Hoa-Va-Dap-An

2 mã đề thi TN THPT 2020 đợt 2

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm

Tổng hợp đề thi của bộ Giáo Dục và giải cụ thể toàn bộ các năm

Đề chính thức đợt 1 năm 2021

Đề chính thức đợt 2 năm 2021

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa


Xem thêm những thông tin liên quan đến đề tài de thi hoa 2020

GIẢI ĐỀ TỐT NGHIỆP CHÍNH THỨC THPT MÔN HÓA NĂM 2021 (full 4 mã đề đợt 1)

 • Tác giả: Thầy Lâm Mạnh Cường
 • Ngày đăng: 2021-07-08
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 2934 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Video giải cụ thể 160 câu (4 mã đề gốc) của kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Hóa học của Bộ Giáo dục và Huấn luyện.
  Giải_đề_thi_Tốt_nghiệp_2021_THPT_môn_Hóa Chữa_đề_thi_Tốt_nghiệp_2021_THPT_môn_Hóa
  Sửa_chi_thiết_đề_thi_Hóa_năm_2021_của_Bộ_GDĐT
  ———-
  ★ Nhóm thảo luận, trao đổi tài liệu, thi thử: https://facebook.com/groups/tuhochoa
  ★ Đăng ký học lớp offline ở TPHCM và lớp online qua facebook hoặc gọi: 0936975145
  ★ Website lớp online: https://tuhochoa.vn
  ★ Website lớp offline: https://lammanhcuong.vn
  ★ Fb của thầy: https://facebook.com/thaylammanhcuong
  ★ Fanpage của lớp: https://facebook.com/lammanhcuong.vn

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020: Đề thi và lời giải môn Hóa học

 • Tác giả: www.uef.edu.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 3721 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Kết thúc thời gian làm bài môn Vật lý, 8g35 sáng 4/9, thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2 sẽ tiến hành làm bài môn Hóa học – môn thi thành phần thứ 2 của bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên, hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài là 50 phút.

 • Tác giả: nguyenminhchau.com
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 8604 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Đề minh họa 2020 môn tiếng anh có lời giải cụ thể

 • Tác giả: www.onluyen.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 9641 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đề minh họa 2020 môn tiếng anh có lời giải cụ thể đã được update. Để làm quen với các dạng bài hay gặp trong đề thi, thử sức với các thắc mắc khó giành

Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 môn Hóa học

 • Tác giả: thethaovanhoa.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 2470 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đề thi hóa học, Đề thi hóa, Đề thi môn hóa, Đề thi hóa học thpt quốc gia 2020, Đề thi hóa học THPT Quốc gia năm 2020, Đề thi hóa học THPT Quốc gia, Đề thi môn hóa

Đề thi, lời giải đầy đủ môn Hóa học tốt nghiệp THPT 2020

 • Tác giả: www.24h.com.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 7643 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Sáng 10/8, các thí sinh thi làm bài thi Khoa học xã hội gồm Lịch sử – Địa lý – Giáo dục công dân hoặc bài thi Khoa học tự nhiên gồm Vật lý – Hoá học – Sinh học. Báo Tiền phong điện tử update đề, lời giải môn Hóa học.

Đề thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Hóa học (full 24 mã đề)

 • Tác giả: baomoi.com
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 3176 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đề thi THPT Quốc gia 2020 môn Hóa Học đầy đủ 24 mã đề.

Xem thêm các nội dung khác thuộc thể loại: Thủ Thuật Công Nghệ