HomeBlogChuyên ngành Quảng cáo-Marketing (áp dụng cho khóa 38)

Chuyên ngành Quảng cáo-Marketing (áp dụng cho khóa 38)

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Công bố kèm theo Quyết định số 4972-QĐ/HVBCTT-Điện thoại ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Giám đốc Học viện Tạp chí & Truyền bá)

 
Nền tảng dạy bảo      : Học viện Tạp chí & Truyền bá
Cấp phép kiểm định chất lượng dạy bảo:
Tên văn bằng        : Cử nhân Quảng cáo
Tên chương trình: Quảng cáo – Tiếp thị
Trình độ huấn luyện  : Đại học

Ngành huấn luyện      : Quảng cáo                          Mã số             : 7320110

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu chung

Huấn luyện đội ngũ chuyên nghiệp có tay nghề bậc đại học về chuyên ngành Quảng cáo, khả năng thực hiện công tác Quảng cáo & làm chủ Quảng cáo trong các đơn vị, đoàn thể chính trị – xã hội & công ty; cùng lúc có thể tự học để chuyên sâu trình độ hoặc tiếp tục được huấn luyện ở trình độ sau đại học.

1.2. Mục tiêu rõ ràng

1.2.1.Về học thức:

– Người học được trang bị học thức chung, căn bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội & nhân văn, về từ ngữ, văn hóa, quốc gia, nhân loại viet nam & toàn cầu. Sau thời điểm giải quyết chương trình huấn luyện cử nhân ngành Quảng cáo – tiếp thị, người học được trang bị những học thức chuyên ngành như sau:

– Nắm rõ bản chất của tiếp thị & tiếp thị: Định nghĩa, sự tạo dựng & tiến triển của quảng cáo-marketing trên toàn cầu & tại viet nam, vai trò của nó trong đời sống xã hội, các phép tắc hoạt động của quảng cáo- tiếp thị;

– Am hiểu tính năng, trách nhiệm của cán bộ tiếp thị & tiếp thị trong công ty; lập kế sách & triển khai kế sách tuyên truyền sản phẩm tới đông đảo KH, biến đổi nhận thức & hành vi của người tiêu dùng, nhằm đem đến doanh số cao cho công ty;

– Có học thức vững vàng về các phương tiện truyền thông đại chúng, biết cách tận dụng các phương tiện này để tiếp thị & hoạch định sách lược tiếp thị, có học thức căn bản về quản trị tài chính & nhân công trong hoạt động tiếp thị, tiếp thị & nghiên cứu nhu cầu thị trường.

1.2.2.Về tuyệt kỹ:

– Tuyệt kỹ cứng:

+ Có các tuyệt kỹ phân tích ở mức độ nền tảng trong ngành nghề khoa học xã hội & nhân văn.

+ Có khả năng lập kế sách tiếp thị, thực hiện các sáng tạo tuyên truyền sản phẩm bằng cách viết tiếp thị trên báo in, báo điện tử, sản xuất chương trình tiếp thị phát thanh, truyền hình & & trên các loại hình truyền thông Multimedia để mang sản phẩm tiếp thị tới KH.

– Tuyệt kỹ mềm:

+ Có tuyệt kỹ giao tiếp, thuyết trình, bàn luận, làm việc nhóm;

+ Có tuyệt kỹ thống kê, nghiên cứu & giải quyết tình huống trong tác nghiệp tạp chí;

+ Có tuyệt kỹ sử dụng ngoại ngữ, tin học trong công việc chuyên môn.

1.2.3. Về phẩm chất chính trị, đạo đức:

– Có bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc & chủ nghĩa xã hội; nắm rõ chủ nghĩa Mác – Lênin, quan niệm Sài Gòn, đường lối, ý kiến của Đảng, cơ chế, luật pháp của Nhà nước; Có đạo đức tác phong của người cán bộ cách mạng, ý thức kỷ luật tốt, trí não nhiệm vụ cao, say mê ngành nghiệp & có mối quan hệ chặt chẽ đồng hành mật thiết với quần chúng nhân dân.

– Được huấn luyện căn bản, hệ thống về Quảng cáo trên nền móng chủ nghĩa Mác – Lênin, quan niệm Sài Gòn, đương lối ý kiến của Đảng, cơ chế, luật pháp của Nhà nước.

– Có học thức khoa học, nhất là học thức nâng cao về Quảng cáo, cùng lúc hiểu rõ rộng các khoa học có liên quan, đủ khả năng giải quyết tốt trách nhiệm theo mục tiêu tổng quát đã nêu.

1.3. Địa điểm công tác sau tốt nghiệp

Người được đào tạo có khả năng tiếp nhận các địa điểm việc làm sau đây:

– Làm việc tại các công ty du học tiếp thị, truyền thông chuyên nghiệp trong & ngoài nước.

– Làm tiếp thị, truyền thông, PR, Tiếp thị cho toàn bộ các tổchức của Nhà nước, công ty, các tổ chức phi chính phủ.

1.4. Trình độ ngoại ngữ

Người học khi tốt nghiệp đạt trình độ ngoại ngữ B2 khung châu Âu (tương tự 600 điểm TOEIC hoặc 550 điểm TOEFL hoặc 5.5 điểm IELTS).

XEM THÊM  These 10 YouTube Channels Lost The Most Number of Subscribers in 2019 - 6 youtubers who forgot the camera was on

1.5.Trình độ Tin học

XEM THÊM  Xem tướng nốt ruồi trên mặt phụ nữ, nam giới ở 95 vị trí quan trọng

Người học sau thời điểm tốt nghiệp có học thức tin học ứng dụng trình độ B, có khả năng ứng dụng CNTT trong thực tế công tác.

2. Căn cứ xây dựng chương trình

2.1. Căn cứ thực tế

2.1.1. Các chương trình huấn luyện đọc qua

– Chương trình huấn luyện trong nước: Chương trình cử nhân chất lượng tốt ngành Truyền thông Tiếp thị của Khoa Quan hệ công chúng & Quảng cáo, Học viện Tạp chí & Truyền bá, năm 2017

– Chương trình quốc tế: Chương trình cử nhân quốc tế Quảng cáo, PR & truyền thông của Đại học Middlesex Vương Quốc Anh tại Học viện Tạp chí & Truyền bá, năm 2016

2.1.2. Kết quả thăm dò

* Thăm dò nhu cầu xã hội

Cách thức thăm dò bằng phiếu điều tra & phỏng vấn vào thời điểm tháng 6/2017 với đối tượng thăm dò gồm: (1) Nhà cung cấp sử dụng lao động (05): Các nhà cung cấp tuyển dụng có sử dụng lao động là sinh viên tốt nghiệp ngành Quảng cáo của Khoa QHCC & QC bao gồm 4 công ty & 1 đơn vị nhà nước. (2) Chuyên gia (trên 20): Các giám đốc truyền thông của các tập đoàn đầu ngành, các học giả, nhà khoa học phân tích truyền thông nói chung & chuyên ngành tiếp thị nói riêng, các Chuyên Viên đầu ngành trong ngành nghề tiếp thị. (3) Cựu sinh viên, người học (trên 30): thuộc 7 khoá học, tiếp nhận các công việc liên quan đến chuyên ngành tiếp thị của tại các công ty & các đơn vị truyền thông.

Kết quả thăm dò liên quan đến nhu cầu nhân công như sau: (1) Kết quả thăm dò quan điểm của các công ty, nhà tuyển dụng chương trình cử nhân Quảng cáo, hầu hết quan điểm các Chuyên Viên cho rằng chương trình đã trang bị những học thức tổng quát về tiếp thị cho người học. Bên cạnh đó cần bổ sung khối học thức hỗ trợ về tiếp thị, Brand Name & lưu tâm các môn học đưa tính thực hành cao. (2) Theo quan điểm của các Chuyên Viên trong ngành nhìn chung chương trình huấn luyện chương trình cử nhân chuyên ngành Quảng cáo đã giải quyết được những yêu cầu căn bản của thị trường lao động. Bên cạnh đó, để update kịp thời với thực tế Khoa cần cân nhắc & bố trí một số vấn đề rõ ràng như: tăng cường khối học thức giảng dạy về tiếp thị, quản trị kinh doanh, sáng kiến bài viết, các môn thực hành, phân tích các thiên hướng tiến triển công nghệ…(3) Đa phần các sinh viên tốt nghiệp ra trường đều làm việc toàn thời gian: 67.3%, làm việc bán thời gian là 12.7%. Bên cạnh đó vẫn có 10.9% lựa chọn học tiếp hoặc không làm việc. Có tới 53% sinh viên ra trường làm việc trong công ty du học liên quan tới tiếp thị & 34% sinh viên ra trường làm các công việc không liên quan tới tiếp thị. Chỉ có 13% sinh viên ra trường làm công việc trong các công ty du học chuyên tiếp thị.

*  Thăm dò chất lượng huấn luyện với đối tượng sinh viên trước tốt nghiệp năm 2017, 2018 (giải trình kết quả thăm dò lưu tại Trọng tâm Khảo thí & Bảo đảm chất lượng huấn luyện).

2.2. Các căn cứ pháp lý

– Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Dạy bảo & Huấn luyện công bố Quy chế huấn luyện đại học & cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

– Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Dạy bảo & Huấn luyện quy định về khối lượng học thức ít nhất, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau thời điểm tốt nghiệp so với mỗi trình độ huấn luyện của dạy bảo đại học & quy trình xây dựng, giám định, công bố chương trình huấn luyện trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

– Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Dạy bảo & Huấn luyện công bố Quy định về tiêu chí nhận xét chất lượng chương trình huấn luyện các trình độ của dạy bảo đại học;

– Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ cấp phép Khung trình độ đất nước viet nam.

– Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Dạy bảo & Huấn luyện quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học;

– Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trường Bộ Dạy bảo & Huấn luyện công bố Danh sách dạy bảo, huấn luyện cấp IV trình độ đại học;

XEM THÊM  List of Top 50 Most Popular TikTok Stars In India (2021)

– Quyết định số 3777/QĐ-HVBCTT-Điện thoại ngày 18/10/2017 của Giám đốc Học viện Tạp chí & Truyền bá công bố Quy định huấn luyện đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Học viện Tạp chí & Truyền bá;

– Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Dạy bảo & Huấn luyện Về việc sử dụng ebook chỉ dẫn nhận xét theo tiêu chí nhận xét chất lượng chương trình huấn luyện các trình độ của dạy bảo đại học.

3. Chuẩn đầu ra

XEM THÊM  Nike Việt Nam - Giá Quần áo Nike Chính Hãng

3.1. Học thức

Học thức đại cương

CĐR1. Xác nhận được các nguyên lý căn bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, quan niệm Sài Gòn, ý kiến, đường lối của ĐCS viet nam.

CĐR 2. Hiểu được một cách hệ thống học thức các ngành nghề khoa học xã hội nhân văn có liên quan đến ngành học, như chính trị, luật pháp, văn hóa, xã hội, văn hóa, từ ngữ, tâm lý, văn học…

CĐR 3. Vận dụng được mẹo phân tích khoa học xã hội nhân văn trong phân tích.

Học thức nền tảng ngành

CĐR 4. Nghiên cứu được các lý thuyết, mô hình truyền thông, các loại hình truyền thông đại chúng; dấu hiệu, thiên hướng tạp chí truyền thông toàn cầu & viet nam.

CĐR 5. Nghiên cứu được vấn đề trong lý luận & thực tế truyền thông, bao gồm lịch sử, văn hóa, tâm lý & mxh.

CĐR 6. Vận dụng được luật pháp & đạo đức tạp chí – truyền thông trong các hoạt động tác nghiệp.

CĐR 7. Xác nhận được dấu hiệu từ ngữ truyền thông, bao gồm từ ngữ viết, nói & hình ảnh.

CĐR 8. Xác nhận được các đối tượng công chúng truyền thông & mẹo phân tích công chúng.

Học thức ngành

CĐR 9. Nghiên cứu được nền tảng lý luận tiếp thị, bao gồm các định nghĩa, dấu hiệu, đối tượng, phép tắc & cách tiếp cận trong ngành nghề truyền thông.

CĐR 10. Xác nhận được các công việc, yêu cầu trong lao động, phép tắc hoạt động của người làm tiếp thị chuyên nghiệp.

CĐR 11. Phân biệt được các loại hình truyền thông trong tổ chức: quan hệ công chúng, tiếp thị, tiếp thị, quảng bá, dân vận.

CĐR 12. Hiểu & có khả năng nghiên cứu, nhận xét tác động của các yếu tố ngoại cảnh như chính trị xã hội, văn hóa địa phương… so với các sản phẩm & chiến dịchquảng cáo.

CĐR 13. Vận dụng được quy trình & mẹo sáng kiến, thực hành tiếp thị theo từng ngành nghề.

Học thức chuyên ngành

CĐR 14. Xây dựng, vận hành được các sách lược tiếp thị phong phú, thích hợp, hiệu quả, cùng lúc biết cách nhận xét hiệu quả của các sách lược để đề ra được những bố trí thích hợp.

CĐR 15. Nắm rõ & áp dụng được nhuần nhuyễn những bước trong tiến trình xây dựng kế sách tiếp thị. Cùng lúc xây dựng được hệ thống thu thập & nghiên cứu thông tin chuyên nghiệp.

CĐR 16. Nghiên cứu & vận dụng thích hợp, sáng kiến các phương tiện truyền thông, đặc biệt liên tục update những tiến bộ trong công nghệ & những biến đổi về thiên hướng truyền thông để đề ra những sách lược tiếp thị thích hợp.

3.2. Về tuyệt kỹ

Tuyệt kỹ chung

CĐR 17. Tuyệt kỹ nghiên cứu có phản biện thông tin & dữ liệu: Khả năng sử dụng thông tin từ các nguồn khác nhau, so sánh đối chiếu thông tin, đề ra nhận định & tổng kết.

CĐR 18.Tuyệt kỹ khắc phục vấn đề sáng kiến: Khả năng xác nhận & nghiên cứu những tình huống cầu kỳ, đề ra nhiều giải pháp lựa chọn để giải quyết các vấn đề.

CĐR 19. Tuyệt kỹ giao tiếp sử dụng từ ngữ lời nói, từ ngữ thể xác & văn bản một cách trôi chảy, đúng đắn, hiệu quả.

CĐR 20. Tuyệt kỹ giao tiếp sử dụng ngoại ngữ bậc 3/6 theo miêu tả trong Khung trình độ ngoại ngữ 6 bậc dùng cho viet nam, công bố kèm thông tư 01/2014/TT-BGDĐT.

CĐR 21. Tuyệt kỹ sử dụng công nghệ thông tin & truyền thông trình độ căn bản theo miêu tả trong Chuẩn tuyệt kỹ sử dụng CNTT công bố kèm thông tư 03/2014/TT-BTTT.

Tuyệt kỹ chuyên biệt cho ngành Quảng cáo

CĐR 22. Tuyệt kỹ thu thập, giám định, chắt lọc, nghiên cứu thông tin từ các nguồn khác nhau, nghiên cứu bài viết văn bản; thực hiện các mẹo phân tích định tính, định lượng; sử dụng các PM để nghiên cứu số liệu tổng hợp; ứng dụng phân tích trong thực tế truyền thông – tiếp thị.

CĐR 23. Tuyệt kỹ nghiên cứu & sáng kiến các sách lược tiếp thị phù phù hợp với từng chuyên mục & đối tượng, bao gồm: phân tích công chúng, sáng kiến thông điệp, lựa chọn phương tiện & mẹo truyền thông hiệu quả.

CĐR 24. Tuyệt kỹ lập kế sách & tổ chức thực hiện các dự án tiếp thị.

XEM THÊM  Xem tướng nốt ruồi trên mặt phụ nữ, nam giới ở 95 vị trí quan trọng

CĐR 25. Tuyệt kỹ sử dụng dụng cụ, trang thiết bị, PM trong trình bày & kiến trúc các sản phẩm tiếp thị.

CĐR 26. Tuyệt kỹ tổ chức, tiến triển & làm chủ các hoạt động tiếp thị – truyền thông trong các đơn vị nhà nước, các tổ chức phi chính phủ & công ty.

CĐR 27. Tuyệt kỹ nhận xét chất lượng, hiệu quả truyền thông khi thực hiện các hoạt động, kế sách tiếp thị.

CĐR 28. Tuyệt kỹ sử dụng ngoại ngữ trong ngành nghề chuyên môn ở mức có thể hiểu được ý chính của bài nói hoặc viết về các đề tài thân thuộc trong ngành nghề tiếp thị – truyền thông & có thể biểu đạt được bài viết, sáng tạo về đề tài dưới cách thức nói & viết.

3.3. Về năng lực tự chủ & nhiệm vụ

XEM THÊM  Phân loại chi phí theo chức năng hoạt động

CĐR 29. Năng lực làm việc độc lập & làm việc nhóm trong điều kiện làm việc biến đổi, chịu nhiệm vụ cá nhân & nhiệm vụ với nhóm.

CĐR 30. Năng lực chỉ huy, dẫn dắt trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của ngành tiếp thị – truyền thông.

CĐR 31. Năng lực thích ứng với các môi trường làm việc khác nhau.

CĐR 32. Năng lực tự học hành, phân tích, tích góp học thức & kinh nghiệm.

CĐR 33. Năng lực lập kế sách, điều phối, làm chủ các nguồn lực & nhận xét hiệu quả công việc.

4. Thời gian huấn luyện: 4 năm.

Tuỳ theo năng lực & điều kiện rõ ràng mà sinh viên có thể sắp đặt để rút ngắn tối đa 2 học kỳ chính hoặc kéo dài tối đa 4 học kỳ chính đối với thời gian huấn luyện quy định trên. Các đối tượng được hưởng cơ chế ưu tiên theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành không bị giới hạn về thời gian tối đa để giải quyết chương trình.

5. Khối lượng học thức toàn khoá: 130 tín chỉ (chưa bao gồm Dạy bảo thể chất & Dạy bảo Quốc phòng-An ninh)

6. Đối tượng, tiêu chuẩn tuyển sinh

Mọi công dân viet nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới tính, nguồn gốc gia đình, bối cảnh kinh tế đều có thể dự thi vào ngành Quảng cáo nếu có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả xếp loại học lực từng năm học trong 3 năm THPT đạt 6,0 trở lên;

– Hạnh kiểm 3 năm THPT xếp loại Khá trở lên.

–  Có đủ sức khỏe để học tập và làm việc theo các quy định hiện hành của Nhà nước;

-Đạt điểm xét tuyển theo quy định của Học viện Tạp chí & Truyền bá.

 Đối tượng là người nước ngoài được tuyển sinh theo quy định hiện hành của Bộ Dạy bảo & Huấn luyện.

7. Quy trình huấn luyện, điều kiện tốt nghiệp

Quy trình huấn luyện thực hiện theo học chế tín chỉ theo Quy định huấn luyện đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ, được công bố kèm theo Quyết định số 3777/QĐ-HVBCTT-Điện thoại ngày 18/10/2017 của Giám đốc Học viện Tạp chí & Truyền bá.

Điều kiện xét tốt nghiệp & thừa nhận tốt nghiệp được thực hiện theo Điều 27 Quy định nêu trên.

8. Mẹo nhận xét

Điểm nhận xét phòng ban & điểm thi chấm dứt học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. Điểm học phần được làm tròn đến một chữ số thập phân, được chuyển thành thang điểm 4 & điểm chữ theo quy định tại điều 23; điểm bình quân chung học kỳ & điểm bình quân chung tích luỹ được tính theo mẹo & mẹo quy định tại Điều 24 Quy định huấn luyện đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ, được công bố kèm theo Quyết định số 3777/QĐ-HVBCTT-Điện thoại ngày 18/10/2017 của Giám đốc Học viện Tạp chí & Truyền bá.

9. Bài viết chương trình

9.1. Cấu tạo chương trình

Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 130 tín chỉ (chưa bao gồm 12 tín chỉ Dạy bảo thể chất & Dạy bảo Quốc phòng – An ninh), trongđó:

Khối học thức dạy bảo đại cương

44

– Khoa học Mác – Lênin & Quan niệm Sài Gòn

11

– Khoa học xã hội & nhân văn

15

Bắt buộc

9

Tự chọn

6

– Tin học

3

– Ngoại ngữ

15/30

Khối học thức dạy bảo chuyên nghiệp

86

– Học thức nền tảng ngành

18

Bắt buộc

12

Tự chọn

6

– Học thức ngành

26

Bắt buộc

17

     Kiến tập

3

    Tự chọn

6/12

– Học thức hỗ trợ

12

Bắt buộc

9

Tự chọn

3/9

– Học thức chuyên ngành

30

Bắt buộc

17

     Thực tập ngành nghiệp

4

     Khóa luận/các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp

6

Tự chọn

3/9

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Blog
RELATED ARTICLES
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Recent Comments