[NEW] Cách tính thời gian trong Excel – chênh lệch thời gian, cộng/trừ thời gian | cộng trừ thời gian trong excel – Xác minh

cộng trừ thời gian trong excel: You are currently viewing the topic.

Trong nội dung này, Học Excel Online sẽ chỉ dẫn những mẹo hữu hiệu để cộng/trừ thời gian, chênh lệch thời gian, đếm giờ; cách cộng trừ thời gian trong excel.

Cách tính chênh lệch thời gian trong Excel

Bí quyết 1. Trừ thời gian

Như bạn đã biết, thời gian trong Excel thường được định dạng số thập phân để trông giống thời gian. Vì chúng là số, nên bạn có thể cộng trừ thời gian như các giá trị số khác.

Bí quyết dễ dàng nhất để tính chênh lệch thời gian là:

=End time – Start time

Tùy thuộc vào cấu tạo dữ liệu, chênh lệch thời gian thực tiễn có thể có nhiều dạng khác nhau, chẳng hạn:

Bí quyết
Giải thích
=A2-B2
Tính toán chênh lệch thời gian giữa hai giá trị trong ô A2 & B2

=TIMEVALUE(“8:30 PM”) – TIMEVALUE(“6:40 AM”)
Tính toán chênh lệch thời gian giữa hai thời gian rõ ràng và cụ thể

=TIME(HOUR(A2), MINUTE(A2), SECOND(A2)) – TIME(HOUR(B2), MINUTE(B2), SECOND(B2))
Tính toán chênh lệch thời gian giữa hai giá trị trong ô A2 & B2, không tính chênh lệch ngày tháng nếu ô tính chứa cả giá trị ngày tháng & thời gian

Trong hệ thống Excel, thời gian biểu thị ở phần thập phân, bạn sẽ có kết quả như sau:

Phần thập phân trong cột ???? đúng nhưng vô nghĩa. Để giúp chúng phân phối thông tin bổ ích hơn, bạn có thể ứng dụng định dạng thời gian với một trong các mã sau đây:

Mã thời gian
Giải thích

н
Số giờ trôi qua, chẳng hạn 4

н:mm
Số giờ & số phút trôi qua, chẳng hạn 4:10

н:mm:ss
Số giờ, số phút & số giây trôi qua, chẳng hạn 4:10:20.

Để ứng dụng định dạng thời gian, nhấn Ctrl + 1 để mở hộp thoại Format Cells, chọn Custom từ Category danh sách & gõ mã thời gian vào hộp Type.

Giờ đây, để xem mẹo tính chênh lệch thời gian & mã thời gian hoạt động như vậy nào trong bảng tính thực sự. Với Start time trong cột ???? & End time trong cột β, bạn có thể copy mẹo vào cột ₵ & E:

=$B2-$A2

Thời gian chênh lệch được hiển thị khác nhau tùy thuộc định dạng thời gian trong mỗi cột:

2 - cách tính thời gian trong Excel

Cảnh báo. Nếu thời gian chênh lệch được hiển thị thành #####, nghĩa là ô chứa mẹo không đủ rộng để hiển thị hết thời gian hoặc kết quả phép tính là một giá trị âm.

Tham khảo thêm: ebook học Excel căn bản 2020

Bí quyết 2. Tính chênh lệch thời gian bằng hàm TEXT

Một kỹ thuật khác để tính chênh lệch thời gian trong Excel là sử dụng hàm TEXT .

 • Tính toán chênh lệch giờ giữa hai thời gian: =TEXT(B2-A2, “h”)
 • Tính toán chênh lệch giờ & phút giữa hai thời gian: =TEXT(B2-A2, “h:mm”)
 • Tính toán chênh lệch giờ, phút & giây giữa hai thời gian: =TEXT(B2-A2, “h:mm:ss”)

3 - cách tính thời gian trong Excel

Cảnh báo.

 • Kết quả của hàm TEXT luôn là văn bản. Các giá trị text được căn lề trài trong các cột ₵, ????, E trong hình trên. Trong vài tình huống khẳng định, điều này có thể là một giới hạn vì bạn sẽ chẳng thể sử dụng kết quả này để tiếp tục tính toán.
 • Nếu kết quả là một số âm, mẹo TEXT sẽ hiển thị lỗi #VALUE!.

Bí quyết 3. Tính giờ, phút, giây giữa hai thời gian

Để hiển thị chênh lệch giữa hai thời gian bằng một nhà cung cấp (giờ, phút, giây), bạn cần thực hiện các phép tính sau.

Phép tính giờ giữa hai thời gian

=(End time – Start time) * 24

Giả sử thời gian khởi đầu trong ô A2 & thời gian chấm dứt trong ô B2, bạn hãy sử dụng phép tính dễ dàng là B2-A2 để tính toán chênh lệch thời gian, sau đó nhân với 24.

=(B2-A2) * 24

Để có số Complete hours, sử dụng hàm INT để làm tròn đến số nguyên hần nhất:

=INT((B2-A2) * 24)

4 - cách tính thời gian trong Excel

 

Tổng số phút giữa hai thời gian:

Để tính số phút giữa hai thời gian, nhân chênh lệch thời gian với 1440

=(End time – Start time) * 1440

Bí quyết có thể cho kết quả âm hoặc dương, kết quả âm xảy ra khi thời gian chấm dứt to hơn thời gian khởi đầu như hàng 5:

=(B2-A2)*1440

5 - cách tính thời gian trong Excel

 

Tổng số giây giữa hai thời gian:

Để tính số giây giữa hai thời gian, nhân chênh lệch thời gian với 86400

=(End time – Start time) * 86400

Trong chẳng hạn, mẹo sẽ như sau:

=(B2-A2)* 86400

6 - cách tính thời gian trong Excel

Cảnh báo. Định dạng General nên được setup cho ô tính chứa mẹo tính chênh lệch thời gian để kết quả hiển thị đúng.

Bí quyết 4. Tính chênh lệch thời gian trong cùng một nhà cung cấp thời gian & bỏ qua các nhà cung cấp khác  

Để tính chênh lệch giữa hai thời gian trong cùng một nhà cung cấp, bỏ qua các nhà cung cấp thời gian khác, hãy sử dụng một trong các hàm sau:

Chênh lệch giờ, bỏ qua phút & giây:

=HOUR(B2-A2)

Chênh lệch phút, bỏ qua giờ & giây:

=MINUTE(B2-A2)

Chênh lệch giây, bỏ qua giờ & phút:

=SECOND(B2-A2)

Khi sử dụng hàm HOUR, MINUTE, SECOND, hãy nhớ rằng kết quả không được vượt quá 24 giờ, 60 phút hoặc 60 giây.

7 - cách tính thời gian trong Excel

Cảnh báo. Nếu thời gian chấm dứt to hơn thời gian khởi đầu, rõ ràng và cụ thể nếu kết quả là số âm, mẹo sẽ hiển thị lỗi #NUM!

Bí quyết 5. Tính thời gian trôi qua kể từ thời gian khởi đầu đến lúc này

Để tính thời gian đã trôi qua, bạn có thể sử dụng hàm Now & Time. Trường hợp khoảng thời gian trôi qua dưới 24 giờ, bạn chỉ cần sử dụng hàm NOW để lấy kết quả ngày tháng & thời gian bây giờ, sau đó trừ đi ngày & thời gian khởi đầu.

Giả sử ô A2 chứa thời điểm khởi đầu, mẹo =NOW()-A2 cho kết quả sau với cột β được định dạng thời gian thích hợp, trong chẳng hạn này nó có dạng н:mm

8 - cách tính thời gian trong Excel

 

Trong trường hợp khoảng thời gian trôi qua vượt quá 24 giờ, sử dụng một trong các định dạng thời gian sau, chẳng hạn {d} ‘days’ н:mm:ss như trong hình sau:

9 - cách tính thời gian trong Excel

Nếu thời gian khởi đầu chỉ có giờ phút mà không có ngày, bạn cần sử dụng hàm Time để tính toán khoảng thời gian trôi đi một cách chuẩn xác. Chẳng hạn, mẹo sau trả về khoảng thời gian từ ô A2 đến giờ.

=TIME(HOUR(NOW()), MINUTE(NOW()), SECOND(NOW())) – A2

10- cách tính thời gian trong Excel

Cảnh báo. Khoảng thời gian trôi qua sẽ không được update theo thời gian thực tiễn, nó chỉ update khi bảng tính được mở lại hoặc tính toán lại. Để update mẹo, nhấn Shift + F9 để tính lại trang tính hoặc nhấn F9 để tính lại toàn thể bảng tính.

Bí quyết 6. Hiển thị chênh lệch thời gian “XX days, XX hours, XX minutes and XX seconds”

Bạn sử dụng các hàm HOUR, MINUTE & SECOND để lấy kết quả thời gian tương tứng & hàm INT để tính chênh lệch ngày.Sau đó, bạn lồng ghép các hàm vào cùng một mẹo cùng các chuỗi text như sau :

=INT(B2-A2) & ” days, ” & HOUR(B2-A2) & ” hours, ” & MINUTE(B2-A2) & ” minutes and ” & SECOND(B2-A2) & ” seconds”

 A user-friendly Excel time difference formula

Để ẩn giá trị 0, lồng bốn hàm IF vào đó:

=IF(INT(B2-A2)>0, INT(B2-A2) & ” days, “,””) & IF(HOUR(B2-A2)>0, HOUR(B2-A2) & ” hours, “,””) & IF(MINUTE(B2-A2)>0, MINUTE(B2-A2) & ” minutes and “,””) & IF(SECOND(B2-A2)>0, SECOND(B2-A2) & ” seconds”,””)

 Excel time difference formula that ignores zero values

không dừng lại ở đó, bạn có thể tính toán chênh lệch thời gian bằng cách lấy thời gian khởi đầu trừ thời gian chấm dứt (chẳng hạn = B2-A2) rồi setup định dạng sau cho ô tính:

{d} “days,” н “hours,” ɱ “minutes and” s “seconds”

11 - cách tính thời gian trong Excel

Cách tính & hiển thị thời gian âm trong Excel

Khi tính toán chênhh lệch thờ gian, bạn có thể bắt gặp lỗi ##### vì độ chênh lệch này âm. Không những thế, cũng có nhiều phương pháp để hiển thị kết quả âm trong Excel.

Mẹo 1. Biến đổi hệ thông ngày tháng của Excel thành 1904 date system

Vào File > Options > Advanced, kéo thanh cuốn xuống When calculating this workbook & đánh dấu chọn Use 1904 date system.

12 - cách tính thời gian trong Excel

Nhấp OK để lưu thiết lập mới, giá trị âm sẽ được hiển thị như sau:

In the 1904 date system, negative times are displayed like negative numbers

Mẹo 2. Tính toán thời gian âm bằng mẹo

Còn nếu như không mong muốn sử dụng bí quyết 1, bạn có thể sử dụng mẹo sau:

=IF(A2-B2vàgt;0, A2-B2, “-” & TEXT(ABS(A2-B2),”н:mm”))

=IF(A2-B2vàgt;0, A2-B2, TEXT(ABS(A2-B2),”-h:mm”))

Cả hai mẹo sẽ kiểm soát chênh lệch thời gian (A2-B2) có to hơn 0 hay không & nó có hiện kết quả hay không. Nếu chênh lệch nhỏ hơn 0, mẹo trước tiên sẽ tính trị tuyệt đối rồi thêm dấu trừ. Bí quyết thứ hai cho kết quả tương đương bằng định dạng thời gian âm “-h:: mm”.

A formula to calculate negative times in Excel

Cảnh báo. Hãy nhớ rằng bí quyết trước tiên cho ra kết quả âm là giá trị số âm, kết quả hàm TEXT luôn là chuỗi văn bản & chẳng thể sử dụng trong phép toán hoặc mẹo khác.

Cộng/trừ thời gian trong Excel

Về căn bản, có 2 cách cộng/trừ thời gian trong Excel:

 • Sử dụng hàm TIME
 • Sử dụng phép toán dựa theo số giờ (24), số phút (1440), số giây (86400) trong một ngày.

Hàm TIME(hour, minute, second) giúp việc tính toán đơn giản hơn, bên cạnh đó nó không cho phép việc cộng trừ hơn 23 giờ, 59 phút hoặc 59 giây. Nếu bạn mong muốn tính toán khoảng thời gian to hơn, hãy sử dụng các phép toán dưới đây.

Tham  khảo ngay: Giáo trình Excel 2020

Cộng/trừ giờ vào thời gian rõ ràng và cụ thể

Hàm thời gian để cộng thêm dưới 24 giờ

=Start time + TIME(ɳ hours, 0, 0)

Chẳng hạn, trong ô A2 là thời gian khởi đầu, bạn mong muốn thêm 2 giờ vào đó, mẹo sẽ là:

=A2 + TIME(2, 0, 0)

 TIME function to add under 24 hours

Cảnh báo. Nếu bạn thử cộng hơn 23 giờ bằng hàm TIME, số giờ được chỉ định sẽ chia cho 24 & phần nguyên sẽ thêm vào thời gian khởi đầu. Chẳng hạn, nếu bạn cộng thêm 25 giờ vào 6/2/20155 10:00 AM (ô A4) bằng mẹo =A4 + TIME(25, 0, 0), kết quả sẽ là: 06/02/2015 11:00, rõ ràng và cụ thể là A4 + 1 giờ

Bí quyết để cộng bất kỳ số giờ nào (dưới/trên 24 giờ)

Bí quyết sau không có hạn chế về số giờ bạn mong muốn cộng thêm:

=Start time + (ɳ hours/24)

Chẳng hạn, để cộng thêm 28 giờ vào ô A2, nhập mẹo sau:

=A2 + (28/24)

Universal formula to add hours to a given time in Excel

Để trừ đi một số giờ, sử dụng mẹo cũng giống như thay dấu + bằng dấu –

Chẳng hạn, trừ ô A2 cho 3 giờ, nhập một trong các mẹo sau:

=A2-(3/24)

=A2-TIME(3,0,0)

Nếu bạn trừ số giờ to hơn 23, sử dụng mẹo trước tiên.

Cách cộng/trừ phút vào thời gian rõ ràng và cụ thể

Cộng/trừ dưới 60 phút

Sử dụng hàm TIME để cộng trừ số phút bạn mong muốn vào tham số thứ 2:

=Start time + TIME(0, ɳ minutes, 0)

Đây là một vài mẹo thực tiễn để tính số phút trong Excel:

Công 20 phút vào A2: =A2 + TIME(0,20,0)

Trừ A2 cho 30 phút: =A2 – TIME(0,30,0)

Cộng trừ trên 60 phút

Trong phép tính của các bạn, chia số phút cho 1440 – số phút trong một ngày & thêm thời gian khởi đầu vào :

=Start time + (ɳ minutes / 1440)

Để trừ số phút, thay dấu + thành dấu -. Chẳng hạn :

Cộng thêm 200 phút: =A2 + (200/1440)

Trừ đi 300 phút: =A2 -(300/1440)

Cách cộng/trừ giây vào thời gian rõ ràng và cụ thể

Để cộng thêm số giây thấp hơn 60 vào thời gian rõ ràng và cụ thể, sử dụng hàm TIME:

=Start time + TIME(0, 0, ɳ seconds)

Để cộng thêm số giây to hơn 59, sử dụng mẹo:

=Start time + (ɳ seconds / 86400)

Để trừ số giây, tận dụng mẹo tương đương nhưng thay dấu + thành dấu -.

Trên trang tính Excel, mẹo trông như sau:

 • Thêm 30 giây vào ô A2: =A2 + TIME(0,0,31)
 • Thêm 1200 giây vào ô A2: =A2 + (1200/86400)
 • Trừ ô A2 cho 40 giây: =A2 – TIME(0,0,40)
 • Trừ ô A2 cho 900 giây: =A2 – (900/86400)

Cách cộng thời gian trong Excel

Phép cộng Excel thường sử dụng hàm SUM, & ứng dụng định dạng thích hợp cho kết quả.

Giả sử bạn có một vài thời gian trong cột β & bạn mong muốn cộng chúng với nhau. Bạn viết mẹo SUM như sau =SUM(B2:B4), kết quả hiển thị theo định dạng mặc định như hh:mm:ss

 A SUM formula to add up times in Excel

Trong một vài trường hợp, định dạng thời gian mặc định có thể ổn, nhưng đôi lúc bạn mong muốn hiển thị tổng thời gian dưới dạng phút & giây, hoặc chỉ hiển thị giây. Khi đó, bạn không cần phép tính nào cả, bạn chỉ cần định dạng lại thời gian cho ô tính chứa mẹo SUM.

Nhấp phải vào ô tính & chọn Format Cells từ mục lục tùy chọn, nhấn Ctrl + 1 để mở hộp thoại Format Cells. Chọn Custom từ Category danh sách & gõ một trong các định dạng sau vào hộp Type:

Hiển thị thời gian dưới dạng phút & giây: [m]:ss

Hiển thị thời gian dưới dạng giây: [ss]

Kết quả như sau:

Apply the custom time format to display total time as minutes and seconds, or seconds only.

Cách cộng qua 24 giờ trong Excel

Để tính toán kết quả hơn 24 giờ, bạn có thể sử dụng mẹo SUM, & chọn một trong các định dạng sau:

Định dạng
Hiển thị
Giải thích

[h]:mm
30:10
Giờ & phút

[h]:mm:ss
30:10:20
Giờ, phút & giây

[h] “hours”, mm “minutes”, ss “seconds”
30 hours, 10 minutes, 20 seconds

{d} н:mm:ss
1 06:10:20
Ngày, giờ, phút & giây

{d} “day” н:mm:ss
1 day 06:10:20

{d} “day,” н “hours,” ɱ “minutes and” s “seconds”
1 day, 6 hours, 10 minutes and 20 seconds

Để xem kết quả định dạng trong trang tính thực, xem hình dưới đây (mẹo SUM được nhập vào ô A9 tới ô A13:

=SUM($β$2:$β$4)

Cảnh báo. Định dạng thời gian chỉ ứng dụng cho số dương. Nếu kết quả tính toán là số âm, nghĩa là bạn lấy giá trị bé hơn trừ cho giá trị to hơn, kết quả sẽ hiển thị #####.

Adding up more than 24 hours in Excel

Cách hiển thị khoảng thời gian to hơn 24 giờ, 60 phút, 60 giây?

Để hiện thị một khoảng thời gian to hơn 24 giờ, 60 phút, 60 giây, hãy sử dụng custom time format nơi mà mã nhà cung cấp thời gian tương ứng nằm trong dấu ngoặc vuông, ví dụ như [h], [m], hay [s]. Dưới đây là các bước chỉ dẫn cụ thể:

 1. Chọn một hay  nhiều ô mà bạn mong muốn định dạng.
 2. Click chuột phải vào các ô được chọn rồi lại click chuột phải vào Format Cells, hay bạn có thể nhấn Ctrl + 1, thao tác này sẽ giúp mở hộp thoại Format Cells.
 3. Trong Number tab, bên dưới Category, hãy chọn Custom rồi gõ một trong những định dạng thời gian dưới đây trong hộp Type:

To hơn 24 giờ: [h]:mm:ss hay [h]:mm

To hơn 60 phút: [m]:ss

To hơn 60 giây: [s]

Ảnh chụp màn hình dưới đây cho thấy định dạng thời gian “lớn hơn 24 giờ” trên thực tiễn:

Dưới đây là một vài định dạng khác. Tất cả chúng ta có thể sử dụng nó để hiển thị những khoảng thời gian to hơn bề dài nhà cung cấp thời gian chuẩn.

Diễn tả
Mã định dạng

Tổng số giờ
[h]

Số giờ & phút
[h]:mm

Số giờ, phút, giây
[h]:mm:ss

Tổng số phút
[m]

Số phút & giây
[m]:ss

Tổng số giây
[s]

Khi được sử dụng cho dữ liệu mẫu của các bạn (Thời gian tổng cộng 50:40 trong ảnh chụp màn hình trên), những định dạng thời gian này sẽ cho kết quả như sau:

????
β

1
Diễn tả
Thời gian hiển thị
Định dạng

2
Số giờ
50
[h]

3
Số giờ & phút
50:40
[h]:mm

4
Số giờ, phút, giây
50:40:30
[h]:mm:ss

5
Số phút
3040
[m]

6
Sốphút & giây
3040:30
[m]:ss

7
Số giây
182430
[s]

Để những khoảng thời gian được hiển thị ở trên dễ hiểu hơn so với người dùng, bạn có thể bổ sung nhà cung cấp thời gian bằng các từ viết tắt tương ứng, chẳng hạn:

????
β

1
Diễn tả
Thời gian hiển thị
Định dạng

2
Số giờ & phút
50 giờ & 40 phút
[h] “số giờ và” mm “số phút”

3
Số giờ, phút, giây
50h.40m.30s
[h] “h.” mm “m.” ss “s.”

4
Số phút
3040 phút
[m] “số phút”

5
Số phút & giây
3040 phút & 30 giây
[m] “số phút và” ss “số giây”

6
Số giây
182430 giây
[s] “số giây”

Chú ý. Dù rằng những khoảng thời gian trên trông giống như chuỗi ký tự, nhưng chúng vẫn là giá trị số, bởi vì định dạng văn bản số trong Excel chỉ biến đổi về cách thức chứ bản chất không bao giờ thay đổi. Chính vì thế, bạn có thể tự do cộng hay trừ những khoảng thời gian đã được định dạng một cách bình bình, hãy tham chiếu chúng trong mẹo & sử dụng trong các phép tính khác.

Cách cộng trừ thời gian to hơn 24 giờ, 60 phút, 60 giây

Để cộng khoảng thời gian mong đợi cho một khoảng thời gian cho sẵn, hãy lấy số giờ, phút, hay giây mà bạn mong muốn cộng cho nhà cung cấp thời gian tương ứng trong một ngày (24 giờ, 1440 phút, 86400 giây), rồi cộng số thương cho thời gian khởi đầu.

Cộng hơn 24 giờ.

Thời gian khởi đầu + (ɳ/24)

Cộng hơn 60 phút.

Thời gian khởi đầu + (ɳ/1440)

Cộng hơn 60 giây.

Thời gian khởi đầu + (ɳ/86400)

Trong số đó, ɳ là số giờ, phút, hay giây mà bạn mong muốn cộng.

Đây là một vài chẳng hạn mẹo trên thực tiễn:

Để cộng 45 giờ cho thời gian khởi đầu trong ô A2:

=A2+(45/24)

Để cộng 100 phút cho thời gian khởi đầu trong ô A2:

=A2+(100/1440)

Để cộng 200 giây cho thời gian khởi đầu trong ô A2:

=A2+(200/86400)

Hay là, bạn có thể nhập khoảng thời gian cần cộng vào một ô biệt lập rồi tham chiếu ô đó trong mẹo có dạng như trong ảnh chụp màn hình dưới đây:

Để trừ khoảng thời gian trong Excel, hãy sử dụng mẹo tương đương nhưng hãy thay dấu cộng bằng dấu trừ nhé!

Trừ hơn 24 giờ

Thời gian khởi đầu – (ɳ/24)

Trừ hơn 60 phút.

Thời gian khởi đầu – (ɳ/1440)

Trừ hơn 60 giây

Thời gian khởi đầu – (ɳ/86400)

Ảnh chụp màn hình dưới đây hiển thị các kết quả:

Chú ý:

 1. Nếu khoảng thời gian được tính toán có dạng số thập phân, hãy sử dụng định dạng thời gian/ngày để định dạng ô.
 2. Nếu sau thời điểm sử dụng định dạng & ô hiển thị #####, thì thông thường ô không đủ rộng để hiển thị giá trị thời gian trong ngày. Để giải quyết điều này, hãy mở rộng bề dài ô bằng cách nhấp đúp chuột hay kéo khung bên phải của cột.

Này là toàn thể phương pháp để các bạn có thể cách cộng trừ thời gian trong excel. Nếu còn bất kì khúc mắc gì thì đừng ngại ngần cmt xuống dưới để được lời giải nhanh nhất nhé!

Những học thức bạn đang xem thuộc khóa học Excel từ căn bản tới chuyên sâu của Học Excel Online. Khóa học này phân phối cho bạn học thức một cách đầy đủ & có hệ thống về các hàm, các dụng cụ trong excel, vận dụng excel trong công việc… Hiện tại hệ thống đang có nhiều ưu đãi khi bạn đăng ký gia nhập khóa học này. Hãy gia nhập ngay tại địa chỉ: Học Excel Online


Cách tính giờ làɱ theo ca, theo giờ hành chính, cách trừ thờι gian trong Excel


Cách tính giờ bắt chước ca, cách tính giờ làm ngày hôm trước ngày sau, cách Excel lưu trữ thông tin về ngày tháng, thời gian, cách trừ thời gian
Khoá học Excel: http://bit.ly/ex101_dtnguyen
Khoá học VBA: http://bit.ly/vba101_dtnguyen
Video liên quan: 3 thiết lậρ Excel cơ bảɳ nhưng quan trọng cho ngưσ̛̀ι mớι bắt đầu https://youtu.be/4joehCkOyqA
XEM THÊM
Tự học Excel Online căn bản đến chuyên sâu:
https://www.youtube.com/watch?v=skE_Ld3d1FIu0026list=PLALCv46JuKEIb30S1S2jPgHLQnUvPpmsz
Tự học lập trình VBA căn bản đến chuyên sâu:
https://www.youtube.com/watch?v=iPBKrsRrFTQu0026list=PLALCv46JuKELXd5Ie81UqaFqAfsoXQSQt
Tự học lập trình Google Apps Script:
https://www.youtube.com/watch?v=gGgosi7ITR4u0026list=PLALCv46JuKEL2CmEzyr9_5bzYYGX2p8a6
Tự học lập trình Python căn bản:
https://www.youtube.com/watch?v=GeG_bLPaJ4Qu0026list=PLALCv46JuKELn2atH340cDsxtNh9vT09c
Tự học Google Sheet / Google Trang tính
https://www.youtube.com/watch?v=f6eJTgdeDVwu0026list=PLALCv46JuKELbzwGKA5xI38aog2wlTtj9
Tự học JavaScript căn bản:
https://www.youtube.com/watch?v=rifl2SmhMYwu0026list=PLALCv46JuKEJ_fkWzE9C4xI9Q4Pxsdqqh
▷ Theo dõi Fb cá nhân: https://fb.me/kuldokk
▷ LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ducthanhnguyen/
▷ Video được phân phối Free bởi https://hocexcel.online
▷ Blog cá nhân: https://blog.hocexcel.online
▷ Fb Group: http://bit.ly/heoFBG
▷ Download: https://drive.google.com/file/d/1DHS3ltDEktO7WvqpZ4wHm3u96ArEHIfw/view?usp=sharing

<ρ style="background-color: red; color: #FFF">In addition to looking at this article You can also see other useful information. Many more we provide here: See more

Cách tính giờ làm theo ca, theo giờ hành chính, cách trừ thời gian trong Excel

Chỉ dẫn tính thuế doanh thu cá nhân – Tính lương nhân sự | Cụ thể


Video chỉ dẫn cụ thể cách tính lương nhân sự, BHXH, tính thuế doanh thu cá nhân
backlink tải file thực hành: https://drive.google.com/file/d/1sLwAoOqCoVX9zjtZom8o_8gagO8_hZln/view?usp=sharing
backlink chỉ dẫn tạo bảng chấm công: https://www.youtube.com/watch?v=_chgjCRq52Iu0026t=248s
Nhận dạy kèm tin học văn phòng online
ÐT: 0974675018
Fb: https://www.facebook.com/TriPhamOffice
Youtube: http://www.youtube.com/c/PhạmĐứcTríOffice
Backlink đăng ký kênh: http://bit.ly/34TyNp2
© Bản quyền thuộc về Phạm Đức Trí Office
© Copyright by Phạm Đức Trí ☞ “Do not Reup”
Các bạn đăng ký, LIKE & chia sẻ để ủng hộ kênh mình nhé! Cám ơn các bạn rất là nhiều…

Hướng dẫn tính thuế thu nhập cá nhân - Tính lương nhân viên | Chi tiết

Cộng trừ thời gian trong excel to hơn 24h


hocexcel congtruthoigianexcel congthoigianexcel
Cộng trừ thời gian trong excel thường có hai trường hợp. Trường hợp thứ đặc biệt là kết quả bé hơn 24h thì dễ dàng. Trong trường hợp kết quả to hơn 24h thì lại khó hơn, bạn cần format các dữ liệu cho thích hợp.
Trong clip này sẽ chỉ dẫn bạn thực hiện việc cộng trừ thời gian trong excel với các trường hợp trên.
Website: https://giaoan.link

Cộng trừ thời gian trong excel lớn hơn 24h

#TIP33: Trừ thời gian trong excel để tính tổng số giờ làm việc


Học excel căn bản giúp bạn học Excel từ căn bản đến chuyên sâu qua kênh học hành trực tuyến này. Chúc bạn học hành & công tác tốt
Nếu bạn mong muốn:
Thu được video mới: Ân vào nút đăng ký hoặc gửi địa chỉ tin nhắn hộp thư online/facebook tới địa chỉ huynhdaihai@gmail.com
Suport lời giải: gia nhập fanpage https://www.facebook.com/HocExcelCoBa…
Tìm lại video này: [Huỳnh Đại Hải] Học Excel căn bản & Chuyên sâu
Tặng mình một món quà nhỏ: ấn like, hoặc đánh giá (bình luận) dưới video, hoặc chia sẻ nó với những người bạn của các bạn
Cảm ơn bạn nhiều, thật nhiều

#TIP33: Trừ thời gian trong excel để tính tổng số giờ làm việc

Cách tính thời gian giờ phút giây | cách trừ giờ trong Excel


Chỉ dẫn Cách tính thời gian giờ phút giây trong excel & cách trừ giờ trong Excel từ căn bản đến chuyên sâu

ĐỀ NGHỊ XEM THÊM:
1. Các thủ thuật Excel hay nhất năm 2020: https://youtu.be/MDpb90pmIM0
2. Pivot Table trong Excel: https://youtu.be/7BQd_7ziKb0
3. Các hàm Excel trọng yếu nhất: https://youtu.be/f0s05bTM9Eo
4. Tạo giải trình động trong Excel (Dashboard): https://youtu.be/yjT3osvH4w
5. VBA Excel cấp tốc FULL: https://youtu.be/DT0QOoLvM10
6. Âm thầm hàm Vlookup trong Excel: https://youtu.be/3FEYTVcTfGY
7. Toàn thể các hàm Excel phổ biến: https://youtu.be/M4aX0IaaIXU
8. Chỉ dẫn giải 101 bài thực hành Excel: http://bit.ly/101baiThucHanh
9. Excel chuyên sâu với mẹo mảng: https://youtu.be/LCcTnYknAgs
10. Excel cho Kế toán căn bản đến chuyên sâu: https://youtu.be/SPQetkB3p_E
11. Custom Formatting – Định dạng số trong Excel: https://youtu.be/RDKkkS4Ubrk
12. Chỉ dẫn vẽ biều đồ: https://youtu.be/y8lMmXFH8ko
13. Excel căn bản cấp tốc: https://youtu.be/k81nf5TM8rc
14. Hàm điều kiện IF từ căn bản đến chuyên sâu: https://youtu.be/7gQe3B7JcRg
15. Định dạng có điều kiện Conditional Formatting: https://youtu.be/OAXQcmHJGec
16. Các lỗi thường gặp & cách xử lý: https://youtu.be/nxIoELau_so
17. Top 25 thủ thuật chuyên sâu: https://youtu.be/ehYRlWmTvCg
18. Áp dụng VBA Excel: http://bit.ly/UngDungVBA
19. Tạo Form nhập Data auto: https://youtu.be/v6cVD_NbFcQ
20. Form làm chủ KH: https://youtu.be/0kz4N4wnNBc

Backlink tải file thực hành: https://bit.ly/timeInExcel
Đăng ký Để nhận video mới: http://bit.ly/DangKyKenhGaExcel
Fb trợ giúp: https://www.facebook.com/excelchicken
Fanpage Gà Excel: https://www.facebook.com/gaexcelonline

Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ đăng ký kênh, chia sẻ để ủng hộ & update video tiên tiến nhất từ Gà Excel nhé
Chúc các bạn học tốt Excel!!!
Gaexcel “Gà_excel ExcelChicken CungHocExcel ExcelCoBan ExcelNangCao

Cách tính thời gian giờ phút giây | cách trừ giờ trong Excel

In addition to looking at this article You can also see other useful information. Many more we provide here: See other waysthu-thuat-cong-nghe/

Thank you very much for viewing the bài viết topic. cộng trừ thời gian trong excel

Xem Thêm  10 cách sửa bàn phím bị liệt đơn giản tại nhà chi tiết nhất 2022 - bàn phím bị liệt

Trả lời